Sciety finansierar bolag som utvecklar helt ny typ av smärtläkemedel

Kronisk smärta är ett växande folkhälsoproblem som i dag drabbar upp till 30 % av den vuxna befolkningen i världen. Dagens läkemedel erbjuder dock begränsad smärtlindring eller ger allvarliga biverkningar. Nu finansierar Sciety ett svenskt bolag vars läkemedelskandidat i prekliniska studier visar lovande resultat på effektiv smärtlindring utan negativa följdeffekter.

Forskare i ett laboratorium som håller upp ett rött piller - Sciety.

Ett svenskt läkemedelsbolag verksamt inom neuropatisk smärtbehandling har utvecklat en läkemedelskandidat som i prekliniska studier visar lovande resultat. Kandidaten är baserad på en helt ny typ av opioid och ger i djurmodeller effektiv smärtlindring utan någon av de allvarliga biverkningarna som förknippas med konventionella opioider, som till exempel läkemedelstolerans, missbruk och andningsdepression.

– Behovet av nya säkra läkemedel inom smärtbehandling är stort på en global marknad som växer snabbt, bland annat på grund av att vår befolkning blir äldre, vilket leder till en ökad förekomst av kroniska sjukdomar. Det aktuella bolaget adresserar ett omfattande problem där tillräcklig behandling i dag saknas, säger Andreas Lindblom, VD för Sciety.

Behandling av långvarig smärta ett eftersatt område

Upp emot en tredjedel av världens vuxna befolkning lider av kronisk smärta – eller långvarig smärta som det också kallas. Enligt WHO är långvarig smärta en ledande orsak till varaktigt lidande och funktionsnedsättning både i Sverige och globalt. I Sverige beräknas det varje år kosta samhället 7,5 miljarder kronor i direkta vårdkostnader och 80 miljarder kronor i indirekta kostnader, främst på grund av sjukskrivning och produktionsbortfall.

Trots att långvarig smärta är ett påtagligt folkhälsoproblem med negativa samhällsekonomiska konsekvenser är det fortfarande ett område som hanteras bristfälligt och ofta underbehandlas.

De läkemedel som finns i dag är begränsade i effektivitet och dessutom förenade med allvarliga biverkningar och hög missbruksrisk. I USA har den generösa förskrivningen av opioidbehandling lett till ett utbrett läkemedelsberoende och vuxit till ett allvarligt samhällsproblem.

Stor marknadspotential för säker smärtlindring

Nervsmärta (neuropatisk smärta) är en form av kronisk smärta som drabbar miljontals människor i hela världen och cirka 10 % av Europas befolkning. Nervsmärta kan uppkomma till följd av exempelvis cancer, diabetes, bältros, ryggmärgsskada och stroke och orsakar stort personligt lidande. Vanligtvis behandlas smärtan med antidepressiva eller antiepileptiska läkemedel men de ger endast effekt för ungefär hälften av personerna och är förenade med allvarliga biverkningar.

En ökad förekomst av sjukdomar som cancer och diabetes förväntas driva tillväxten på den globala marknaden för neuropatisk smärta, som beräknas uppgå till närmare 65 miljarder kronor år 2025.

– Avsaknaden av riktigt bra läkemedel mot neuropatisk smärta gör att det finns en stor marknadspotential. Vi ser också att intresset bland investerare är stort för den här typen av bolag som tydligt positionerar sig på en starkt växande marknad, säger Andreas Lindblom.

Det svenska läkemedelsbolaget har sitt initiala fokus på neuropatisk smärtbehandling men ser kliniska möjligheter inom andra områden som cancersmärta, migrän och kronisk hosta. Teamet har gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling från AstraZeneca och dessutom ett internationellt nätverk av ledande forskare och expertrådgivare.

Vill du veta mer om bolaget?

Här anmäler du dig för att få mer information och få inbjudan till lunchpresentationer med bolagets ledning. Presentationerna kommer att hållas digitalt.

Håll dig uppdaterad om nya investeringsmöjligheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få löpande information om branschen och inbjudningar till kommande investeringsmöjligheter.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. I nätverket ingår riskkapitalbolag, family offices och affärsänglar.

Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.