5 vanliga frågor om att investera i onoterade bolag

Senast uppdaterad: 2023-09-12

Om du är van vid att köpa aktier på börsen behöver steget inte vara långt till att investera även i onoterade bolag. På Sciety får vi ofta frågor från personer som står inför att göra sin första investering i ett onoterat bolag. Hur går det till rent praktiskt, och vad händer sedan?

Var ser jag mitt innehav av aktier i onoterade bolag?

Innehav av onoterade aktier finns normalt inte i aktiedepån där dina noterade aktier finns. Det vanligaste är istället att du får en innehavsrapport från bolagets aktiebok som underlag för ditt innehav. Aktieboken innehåller en förteckning över alla aktieägare i bolaget och är det legala beviset på vilka som äger aktier i bolaget.

I onoterade bolag förs aktieboken oftast internt på bolaget. En del onoterade bolag använder sig av digitala tjänster för att föra aktiebok och ge sina aktieägare tillgång till aktieboken digitalt medan andra sköter aktieboken i word eller excel. Vi säkerställer alltid att bolagen vi investerar i använder en digital tjänst för ändamålet för att det ska bli säkert och transparent för alla parter.

Kan jag ha aktier i onoterade bolag på mitt ISK?

Skatteverket tillåter inte att man har onoterade aktier på sitt ISK men däremot kan köp av aktier i onoterade bolag ge rätt till investeraravdrag.

Varför är det bra att ha ett aktieägaravtal i onoterade bolag?

I många onoterade bolag används aktieägaravtal för att ge olika ägargrupper rättigheter och skyldigheter utöver vad som regleras i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Aktieägaravtal kan exempelvis användas för att ge externa investerare rätt till mer insyn och mer inflytande i bolaget än vad de normalt har rätt till i tidiga skeden när grundarna ofta äger en betydande andel av bolaget.

Omvänt kan man i aktieägaravtalet reglera att grundarna ska ha rätt till mer inflytande än vad deras ägarandel berättigar i senare skeden när de oftast har blivit utspädda i samband med kapitalanskaffningar. I samband med en investering lägger vi bland annat särskild vikt vid bestämmelser om immateriella rättigheter, informationsgivning, tag-along, drag-along och röstmajoritet vid särskilt viktiga beslut.

Hur gör jag för att sälja mina aktier i onoterade bolag?

Grundregeln är att du kan sälja aktien fritt om du hittar en köpare. För att köpet ska registreras i aktieboken behöver man i regel teckna ett köpeavtal och skicka en kopia till bolaget. Det är dock vanligt att man i onoterade bolag begränsar rätten att sälja aktien genom bestämmelser i bolagsordning eller aktieägaravtal.

Begränsningarna kan till exempel handla om att man först måste be bolagets styrelse eller befintliga aktieägare om godkännande (s.k. samtyckesförbehåll) eller erbjuda aktierna till befintliga aktieägare i första hand (s.k. förköpsförbehåll). Det vanligaste är dock att försäljning sker genom att ett annat bolag lägger ett bud på samtliga aktier i bolaget eller att bolaget börsnoteras. Innan du investerar är det bra att fundera på vilken investeringshorisont du har och ta reda på hur bolagets planer ser ut.

Det är också viktigt vara medveten om att det kan vara svårare att sälja en onoterad aktie vid en given tidpunkt, eftersom man kanske inte hittar en köpare vid tidpunkten när man vill sälja sina aktier. Läs mer i vår risk policy.

Hur kan jag veta om det går bra för bolaget när det inte finns någon aktiekurs?

Det är svårare att värdera bolagets aktie när den inte är börsnoterad men ett sätt är att utgå från vad investerare var villiga att betala för aktien vid den senaste nyemissionen i bolaget. Ett annat alternativ är att titta på hur det går för bolagets verksamhet.

När vi gör en investering säkerställer vi normalt att man som aktieägare har rätt till övergripande halvårsvis information om exempelvis försäljning, nya kunder, produktutveckling mm, vilket kan ge en bild av hur det går för bolaget. Precis som vid investeringar i noterade bolag kan man även ta del av bolagets årsredovisning och delta på bolagsstämman för att få information om bolagets utveckling.

 

Om Sciety

Sciety är ett ledande investeringsbolag, med fokus på Norden. Vi jobbar för att innovativa bolag inom life science och digital hälsa ska växa och bli framgångsrika. Vi investerar tillsammans med investerarnätverket Sciety Venture Partners, som består av family offices, privata investerare oc riskkapitalbolag. Vårt mål är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential, så att vetenskapliga genombrott inom medicin och teknik kan bli tillgängliga för människor över hela världen.

Få nyheter och inbjudningar från Sciety

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få information om nya investeringsmöjligheter och inbjudningar till investerarpresentationer och events direkt i mejlen.

Anmäl dig här

 

Disclaimer: Informationen som finns i våra e-postmeddelanden och annan kommunikation är endast avsedd för informationsändamål och är inte avsedd att utgöra råd eller rekommendationer om någon investering. Vi garanterar inte noggrannheten, fullständigheten, aktualiteten eller lämpligheten av någon information som tillhandahålls.

Observera att vår kommunikation inte är avsedd för distribution till, eller användning av, någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där en sådan distribution eller användning skulle strida mot lokal lag eller reglering. I synnerhet är vår kommunikation inte avsedd för personer i USA eller Australien.

Vi tar inte något ansvar för någon förlust eller skada som uppstår från användningen av vår kommunikation, inklusive men inte begränsat till några investeringsbeslut som gjorts baserat på den tillhandahållna informationen.

Observera också att varje investering i privata bolag innebär en hög grad av risk och inte är lämplig för alla investerare. Innan du gör några investeringar, måste du läsa och acceptera våra allmänna villkor för investeringar, vilka kan hittas på följande länk: Allmänna villkor för investeringar.