Säkrare kirurgi räddar liv – svensk aktör inom healthtech går i täten för förbättrad vårdkvalitet

NYTT BOLAG HOS SCIETY. Långa köer till operation, brister i patientsäkerheten och höga kostnader för vård i samband med kirurgi. Både i Sverige och internationellt står sjukvården inför stora utmaningar och kraven på kvalitetsförbättrande åtgärder ökar. En svensk aktör med en IT-lösning som hjälper vårdgivare att implementera struktur och systematik inom kirurgisk vård reser nu kapital med Sciety.

Enligt WHO har komplikationer efter operation blivit en ledande orsak till död och funktionshinder över hela världen. När rapporten ”To err is human” (”Att fela är mänskligt”) kom år 2000 väckte den stor uppmärksamhet och frågan om patientsäkerhet fick genomslag i hela världen. Rapporten visade nämligen att medicinska felbehandlingar orsakade upp till 98 000 dödsfall om året i USA. Enligt en studie från 2016 (Johns Hopkins University School of Medicine) har siffran tyvärr inte minskat utan tvärtom stigit till 250 000, vilket gör misstag i sjukvården till den tredje vanligaste dödsorsaken i USA.

Varje år genomförs runt 300 miljoner kirurgiska ingrepp i världen och en av fyra patienter drabbas av komplikationer. Ungefär hälften av dessa, 37 miljoner, skulle kunna undvikas.

”Trots all samlad kunskap och trots stora förbättringar inom kirurgiska rutiner uppstår fortfarande alldeles för många onödiga komplikationer. Kirurgi är ett av de mest komplexa områden inom medicin och kirurgisk säkerhet en global angelägenhet. Vi är därför tacksamma att nu kunna investera i ett bolag som är perfekt positionerat för att adressera problemet på en internationell marknad”, säger Andreas Lindblom, vd för Sciety.

Säkrare kirurgi räddar liv och sparar pengar

Precis som folkhälsoinsatser och utbildningsprojekt dramatiskt har förbättrat mödra- och spädbarnsöverlevnad kan liknande ansträngningar förbättra kirurgisk säkerhet och vårdkvalitet.

Det finns i dag godkända, internationella riktlinjer – ERAS®, Enhanced Recovery After Surgery – som under de senaste åren har implementerats inom den internationella kirurgin. Riktlinjerna bygger på forskning och best practice från hela världen. Ett flertal studier visar att följsamhet av riktlinjerna ger betydande fördelar för både patient och vårdgivare. Färre komplikationer, snabbare återhämtning och bättre livskvalitet för den enskilda patienten. För vårdgivare innebär det räddade liv, färre vårddagar och minskade kostnader. Postoperativa komplikationer kan minskas med 30 procent och kostnaden kan reduceras med upp till 55 000 kronor per patient.

”Kirurgisk eftervård är en av sjukhusens största utgiftsposter. Vi ser att kostnaderna växer i snabb takt – under den senaste tioårsperioden har de nästan fördubblats. För vårdgivare finns ett tydligt ekonomiskt incitament att minska komplikationerna eftersom det direkt leder till kostnadsbesparingar”, säger Andreas Lindblom.

Det råder konsensus kring behovet av standardiserade riktlinjer och systematiska tillvägagångssätt för att optimera vårdprocessen runt ett kirurgiskt ingrepp. Men det har visat sig vara en utmaning att implementera dessa i den kliniska vardagen utan systemstöd som koordinerar och uppdaterar vårdpersonalen. Den kirurgiska vårdprocessen innefattar flera moment och flera vårdteam under olika faser, runt en och samma patient. Ofta arbetar teamen i isolerade processer utan överblick över patientens vårdresa, vilket gör det svårt att driva ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete.

En interaktiv lösning

Det aktuella bolaget erbjuder ett interaktivt verktyg som hjälper vårdpersonal att tillämpa etablerade riktlinjer vid kirurgiska ingrepp. All data som berör patienten registreras och samordnas genom hela vårdkedjan – från diagnos och förberedande samtal inför operation, till eftervård, hemvård och uppföljning.

”Bolaget har redan en internationell kundkrets och står på tröskeln till ett kommersiellt genombrott, vilket gör det här till en extra spännande investering”, avslutar Andreas Lindblom.

Vill du veta mer om bolaget?

Anmäl dig här för att få mer information och även inbjudan till lunchpresentationer med bolagets ledning. Presentationerna kommer att hållas både digitalt och fysiskt.

Håll dig uppdaterad om nya investeringsmöjligheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få löpande information om branschen och kommande investeringsmöjligheter.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. I nätverket ingår riskkapitalbolag, family offices och affärsänglar.

Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.